فاطمه کشوری - تکنونماشوم ۱۷ - نشستن طولانی و آلزایمر