گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۲۰۴
آیدا خواجویی - رویدادهای هفته نماشوم_1150
ماری نجیب - سووشون - سیمین دانشور - قسمت هفتاد و شش
گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۲۰۳
فاطمه کشوری - تکنونماشوم ۱۲ - صدمات طوفان به فاضلاب شهری اتاوا
چند دقیقه با جامعه رنگین کمانی - گذاری در دنیای ترنس ها - ۲
برنامه کودک ۱۰۷ نماشوم- مورچه قرمز کوچولو و کبوتر سفید تپلو
آزاده طباطبائی - فکر های بلند بلند - پیری و محدودیتهای ذهنی
بر بال ترانه - مهران راد - گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس - حافظ - سهیل نفیسی
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۹ - هر کسی یه لونه ای داره!
ماری نجیب - سووشون - سیمین دانشور - قسمت هفتاد و پنج
چند دقیقه در دنیای رنگین کمانی ها - تامل بر واکنش‌ها به رضا ثقتی
بر بال ترانه - مهران راد - بیا تا گل برافشانیم - حافظ - سهیل نفیسی
نسرین جوانفر - برنامه کودک ۳ - خیالبافی
منصور نوربخش - جمهوری پلاستیک - جوانا ریچیو
گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۲۰۱
فاطمه کشوری - تکنونماشوم ۱۰ - درمان سرطان ریه
چند دقیقه با جامعه رنگین کمانی - گذاری در دنیای ترنس ها - ۱
آیدا خواجویی - رویدادهای هفته - نماشوم ۱۱۴۷
آزاده طباطبائی - فکرهای بلند بلند - فرهنگ مقصر یابی و سرزنش