گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۲۰۰
فاطمه کشوری - تکنونماشوم ۳_۹ - ساخت تکنولوژی شبیه چشم انسان برای هوش مصنوعی
بر بال ترانه - مهران راد - درد عشقی کشیده ام که مپرس - حافظ - اوهام
ماری نجیب - سووشون - سیمین دانشور - قسمت هفتاد و سه
گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۱۹۹
چند دقیقه با جامعه رنگین کمانی - heteronormativity and cisnormativity
این چه رنجی است - احمد رضا احمدی - منصور نوربخش
آزاده طباطبائی - فکر های بلند بلند - قضاوتهای بی اساس
بر بال ترانه - مهران راد - سالها دل طلب جام جم از ما می کرد - حافظ - رضا کاد
ماری نجیب - سووشون - سیمین دانشور - قسمت هفتاد و دو
گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۱۹۸
فرزند ما رنگین کمانی ست!
برنامه کودک ۷۰ - شغال آبی
آیدا خواجویی - رویدادهای هفته - نماشوم۱۱۴۴
بر بال ترانه - مهران راد - ای تو امان هر بلا ما - مولانا - علیرضا عصار
رادیو نماشوم - رویش دوباره - افسانه جوانمرد
گزیده یادداشت های امیر اسداله علم - ۱۹۷
فاطمه کشوری - تکنونماشوم ۸ - انتقال وایرلس انرژی برق - قسمت دوم
آزاده طباطبائی - فکرهای بلند بلند - رفتار کنترل گر
۱۰ - بر بال ترانه - مهران راد - دگرباره بشوریدم بدان سانم به جان تو - مولانا - علیرضا عصار