Ottawa Persian Radio
Namaashoum

گزیده خاطرات امیر اسداله علم

رژیم شاهنشاهی چگونه پس از ۲۵۰۰ سال برچیده شد؟
در سال های منتهی به انقلاب ۵۷ کشور چگونه اداره می شد؟
شاه چگونه رهبری بود؟
روحانیت چگونه پر و بال گرفت؟ 

Comments are closed.