Ottawa Persian Radio
Namaashoum

شیوه زندگی سالم

دکتر سهام خلیلی

دکتر سهام خلیلی در این گفتار ها می کوشد با نگرشی علمی و مستدل آگاهی هایی در جهت بهتر زیستن به ما بدهد.

پوکی استخوان

بدن چگونه خود را پاک سازی می کند؟ How the body cleanses itself

تقویت سیستم ایمنی بدن Strengthening the Immunity System

Dr Siham Khalili Guarding against Inflammation محافظت از التهاب

Dr Siham Khalili Sept 11, 2019 cancer suvivors
گفته های ارزشمند دو نفر که سرطان را شکست داده اند.

Depression افسردگی

Human Relationships Nov 2018 part 3 روابط انسانی قسمت سوم

Human Relationships Nov 2018 part 2 روابط انسانی قسمت دوم

Human Relationships part 1 – Oct 2018 روابط انسانی بخش اول

Dr Siham Khalili Anti Cancer Stratergies Ottawa Persian Radio
شیوه های مبارزه با سرطان

ارتباط بین اضطراب و سرطان آزاده طباطبایی رادیو نماشوم

Dr Siham Khalili Our body can overcome CANCER
بدن ما می تواند بر سرطان غلبه کند.

Dr Siham Khalili Radio Namaashoum – Understanding Cancer – Oct 4 2017
سرطان را بشناسیم.

Dr Siham Khalili Radio Namaashoum Cardiovascular disease part 2
بیماری های قلب و عروق – بخش دوم

Dr Siham Khalili Radio Namaashoum Cardiovascular disease 1
بیماری های قلب و عروق – بخش اول

Dr Siham Khalili Radio Namaashoum Diabetes 2
دیابت بخش دوم

May 3 2017 Diabetes
دیابت – بخش اول

زندگی بهتر بخش هفتم خوراکی ها دکتر فرح حسینیان

زندگی بهتر بخش هفتم دستگاه گوارش دکتر سهام خلیلی

Dr Khalili Radio Namaashoum شیوه های زندگی سالم بخش ششم

Dr Khalili Radio Namaashoum شیوه های زندگی سالم بخش پنجم

Dr Khalili Radio Namaashoum شیوه های زندگی سالم بخش چهارم قسمت اول

Dr Khalili Radio Namaashoum شیوه های زندگی سالم بخش سوم

Dr Khalili Radio Namaashoum شیوه های زندگی سالم بخش دوم

Comments are closed.