جشن تغییر

Send to :
 Menopause
یائسگی

 

هیچ دلیلی برای پنهان کردن و شرمنده بودن نیست. این هم یک مرحله دیگر از زندگی سرتاسر پربار و افتخار آمیز شما بانوان است. به خود ببالید و با سرپلندی از زندگی خود لذت ببرید

بخش اول - آزاده طباطبایی


بخش دوم - دکتر سهام خلیلی

بخش سوم - آزاده طباطبایی

YouTube
Visit Count : 734
Date : 11/29/2016
SPONSORS
Visit Counter today : 111 this month : 2873 this year : 63893