What is Namaashoum ? 
Visit : 4914
نماشوم یعنی چه؟

 

از شمال خراسان تا مازندران، نماشوم در میان مردم به معنای سر شب رایج است. نماشوم احتمالا از ترکیب دو واژه "نماز" و "شام" به وجود آمده، ولی امروزه مستقل از واژه های متشکله آن و به عنوان
یک واژه مستقل به کار می رود.


 
SPONSORS
Visit Counter today : 104 this month : 4176 this year : 53293